Hvem er vi

VINTERBADEKLUBBEN ISFUGLENE, KALUNDBORG

 

 

HVEM ER VI?

 

Vinterbadeklubben Isfuglene, Kalundborg blev oprettet ved en

stiftende generalforsamling den 12. august 2010 af 9 personer.

 

Medlemstallet er pr. 1. november 2019 - 123 medlemmer.

 

Klubben holder til på Radiovej i Kalundborg ved den gamle

Kalundborg Idrætspark og har rådighed over omklædningsloka-

ler med badeforhold samt toiletter for hhv. damer og herrer. Disse

lokaler er stillet til rådighed af Kalundborg Kommune. Vinterbade-

klubben har fortrinsret til lokalerne som i øvrigt deles med nogle

få andre klubber om sommeren.

 

Der er etableret system om rengøring af lokalerne af medlemmerne.

Liste til tilmelding findes i klublokalet

 

Klubbens formål er at styrke og vedligeholde interessen for vinter-

badning ud fra et socialt samvær medlemmerne imellem.

 

Medlemmerne bader i Kalundborg Fjord ud for omklædningsloka-

lerne ved flagstangen med det blå flag.

 

Der bades hele året rundt.

 

Det er klubbens målsætning, at vore medlemmer i videst muligt

omfang bader i grupper af hensyn til sikkerheden.

 

Der har gennem de sidste 2-3 år været arbejdet på at få etableret

en helårsbadebro. Foreningen skulle selv skaffe de nødvendige

midler i form af sponsorstøtte m.v. De nødvendige midler er nu

tilvejebragt, og broen vil stå færdig den 4. september 2014.

 

Broen vil fremover være at betragte som en kommunal bro, som

alle har ret til at benytte.

 

Ud over den egentlige badning arrangerer bestyrelsen nogle min-

dre socialt basserede sammenkomster, eksempelvis fælles mor-

genmad op mod jul samt morgenmad på foreningens fødselsdag

den 12. august.